Regulamin

 • DEFINICJE

  Administrator – osoba upoważniona przez wlascicieli do egzekwowania postanowień Regulaminu i nadzoru nad jej wykorzystywaniem przez użytkowników

  Użytkownik – osoba , która zaakceptowała Regulamin i posiada stały Nick . Tymczasowy Nik jest niedopuszczalny

  Nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) konta Użytkownika.

  Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest korzystanie z Usługi czata

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Usługę świadczy Administracja Strony internetowej:http://www.radio-hajer.eu: mail: redakcja@radio-hajer.eu Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Serwisu umożliwiającego bezpośrednią komunikację tekstową między użytkownikami, prowadzoną w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym, z natychmiastową publikacją treści przesyłanych komunikatów, a także innych usług.

  2. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

  3. Redakcja Radia Hajer nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Czata jak i dostarczanych informacji .

  4. Użytkownikiem może być każda osoba logująca się do serwisu stałym Nickiem.

  6. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji regulaminu:

  a. na czas nieokreślony licząc od chwili rejestracji konta Użytkownika –w przypadku Użytkowników posiadających Nick stały

  b. W ramach rejestracji, Użytkownik podaje swój nick oraz hasło.

  c. Serwis radiowego czatu może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.

  d. Niedozwolone jest wykorzystywanie radiowego czata do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niemoralne lub nielegalnych.

  e. Redakcja Radia Hajer nie odpowiada za treści nadawane przez Użytkowników za pośrednictwem czata. Wyłączną odpowiedzialność za treść oraz charakter przekazu ponosi Użytkownik.

  .

 • ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

  1. Umowa o kozystaniu z czata Radia Hajer zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

  2. Redakcja Radia Hajer zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

  a. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa-po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez Administratora lub Presentera Radia zgodnie z zapisami ust.i nast. poniżej, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim Umowa zostanie wypowiedziana -wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.

  b. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

  c. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Redakcja Radia Hajer umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

  d. Redakcij Radia Hajer przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.

  e. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

  3. Redakcja Radia Hajer zastrzega sobie jednak prawo do banowania (ograniczenia funkcjonalności lub dostępu do Usługi) użytkowników, którzy łamią regulamin w szczególności użytkowników umieszczających treściepatujące wulgaryzmami, przemocą lubwskazujące na działalność osoby związanejz poszukiwaniem i namawianiem osób nieletnich do aktywności seksualnej.

  4. Dobór kary oraz jej długość należy do Administratora Radia Hajer i zależy od jego oceny konkretnej sytuacji.

  5. Redakcja Radia Hajer zastrzega sobie prawo do zablokowania funkcjonalności prowadzenia rozmów za pośrednictwem Serwisu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu,w tym w szczególności:

  a. publikowania za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności treścio charakterze reklamowym, promocyjnym czy pornograficznym,

  b. oferowania odpłatnych pokazów (show) np. w zamian za pieniądze, kod doładowujący, przedmioty materialne, etc.

  c. oferowanie świadczenia odpłatnych (sponsoring) oraz nieodpłatnych usług seksualnych.

  6. W przypadku, gdy Użytkownik będzie naruszał Regulamin, Administrator lub Presenter Radia hajer zablokuje

  7. W przypadku, gdy Użytkownik będzie, po zastosowaniu procedur określonych w ustępach poprzedzających, w dalszym ciągu naruszał Regulamin Redakcja Radia Hajer może zastosować sankcję.by,rozwiązać Umowę oraz rozważy złożenie stosownego zawiadomienia do organów ścigania.

  8. Niedopuszczalnymi są treści noszące znamiona pornografii nadawane na kanale ogólnym, lub prywatnym, jeżeli ich odbiorca nie życzy sobie oglądania tego typu treści (ekshibicjonizm, masturbacja, współżycie seksualne, obnażanie się, nadawanie filmów pornograficznych itp.) oraz zoofilii i pedofilii.

  9. Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za faktyczne i prawne następstwa niedochowania warunków Regulaminu, w szczególności za rozpowszechniane przez siebie treści.

  10. Korzystanie z Usługi na kanale prywatnym oznacza możliwość prowadzenia komunikacji z wybranym przez Użytkownika innym Użytkownikiem, a komunikacja na kanale ogólnym oznacza możliwość nadawania komunikatów tekstowych w taki sposób, że dostęp do nich ma nieograniczony krąg osób w ramach określonego pokoju tematycznego.

  11. Wprowadzając treści do Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

  a. treści będą dostępne w sieci Internet w ramach wybranego przez Użytkownika kanału publicznego lub prywatnego,

  b. ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w swoich wypowiedziach oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecichlub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  c. ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie komunikatów zgodnie zprawem. Wszelkie przejawy chamstwa, lżenia, propagowanie treści których zawierają zwroty lub określenia są powszechnie uznawane za wulgarne są uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu.

  12. Administrator obowiązany jest do działania w ramach uprawnień i obowiązków wskazanych w Regulaminie do nadzoru nad sposobem wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników.

  13. Administrator może dokonać:

  a. chwilowego wyproszenia z czata

  b. blokady Nicka

  c. blokady dostępu do czata

 • DOBÓR KARY ORAZ JEJ DŁUGOŚĆ NALEŻY DO ADMINISTRATORA I ZALEŻY OD JEGO OCENY KONKRETNEJ SYTUACJI -OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

  1. Redakcja Radia Hajer nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

  2. Z uwagi na charakter Serwisu (serwis społecznościowy), Redakcja Radia Hajer nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia,nie zleca ich przygotowywania

  b. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom

  c. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Redakcij Radia Hajer.

  d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa

  e. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu

  f. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Redakcij Radia .

  3. Redakcja Radia Hajer zastrzega sobie prawo do:

  a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji

  b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn

  c. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji

  d. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie Użytkowników dostępu do funkcji, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony z wykorzystaniem technologii cookie lub innej podobnie działającej, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom jeżeli inne sankcjei nast. nie przyniosły skutku,

  e. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.

 • OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Serwis jest serwisem społecznościowym i, dlatego panują w nim inne zasady dotyczące funkcjonowania i komunikacji. Zbiory zasad kulturalnego komunikowania wyznacza standard w świetle, którego zachowanie użytkownika będzie określane w świetle regulaminu.

  2. Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie będzie wprowadzał do Serwisu Radiowego Czata, oraz sieci Internet treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich.

  3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

  5. Użytkownik zobowiązuje się do:

  a. przestrzegania Regulaminu

  b. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa

  c. nie naruszania praw osób trzecich

  d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników

  e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe) o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach Serwisu

  f. nie wprowadzania do Serwisu oraz sieci Internet treści o bezprawnym charakterze, a w szczególności treści:

  pornograficznych, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, antysemickie, propagujące przemoc i nienawiść, raniące uczucia religijne

  g. powstrzymywania się od prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej, tj. w szczególności promowania towarów i usług, adresów stron www

  h. powstrzymywania się od prowadzenia działalności komercyjnej lub jakiejkolwiek innej działalności sprzecznej z charakterem Serwisu np: oferowanie przedmiotów do sprzedaży, prowadzenia naboru do pracy, oferowania usług seksualnych

  i. nieujawniania żadnych informacji pozwalających zidentyfikować Użytkownika lub inną osobę, a zwłaszcza: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz haseł do kont pocztowych, bankowych oraz innych podobnego rodzaju informacji

  j. rozpowszechniania wyłącznie takich materiałów co do których Użytkownik posiada niezbędne prawa autorskie, a, w przypadku materiałów przedstawiających wizerunek osób, również pisemną zgodę osób, których wizerunek został na tych materiałach zamieszczony.

  k. powiadamiania wlascicieli albo Redakcje Radia Hajer o wszelkich zauważonych próbach nieuprawnionego pozyskiwania informacji o Użytkownikach, w szczególności, przypadkach podawania się innych Użytkowników za pracowników lub administratorów Serwisu

  l. korzystania z funkcjonalności dostępnych w serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterem co w szczególności oznacza działanie zgodne z prawem.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Redakcja Radia Hajer dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

  3. Redakcja Radia Hajer zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

  4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

  6. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: redakcja@radio-hajer.eu

  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

  18. Uprawnienia na czacie

  Każdy użytkownik jest członkiem grupy czatu, a każda grupa ma inne uprawnienia. Jest bardzo prawdopodobne, że nie mają oni dostępu do wszystkich funkcji. Uprawnienia są nadawane przez Administratora czatu.

Diese Website benutzt Cookies, um Ihnen das beste Erlebnis zu ermöglichen. Weiterführende Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.